Публікації

ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ.


ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ.
Адвокат по господарських справах може рекомендувати способи захисту авторських і суміжних прав, так як дана категорія справ розглядається відповідно до норм господарського процесуального законодавства.
У разі порушення права інтелектуальної власності кожна особа, згідно зі ст. 16 Цивільного кодексу України, може звернутися до суду за захистом свого права. Стаття 432 ЦКУ передбачає особливі способи захисту порушеного права інтелектуальної власності. Результати інтелектуальної діяльності стають об'єктами правової охорони, якщо вони відповідають вимогам закону.
Цивільний кодекс України не наводить перелік, який може бути визнаний порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності, тому порушенням прав інтелектуальної власності слідують визнавати вчинення особою дій, які порушують особисті немайнові та майнові права суб'єктів права інтелектуальної власності. Також до порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності можна віднести невизнання цього права чи будь-яке посягання на таке право, а також привласнення права авторства, порушення умов договору, тощо.
Захист суб'єктивних цивільних прав і охоронюваних законом інтересів здійснюється у передбаченому законом порядку, тобто за допомогою застосування належної форми, засобів і способів захисту. Під формою захисту розуміється комплекс внутрішньо узгоджених організованих заходів щодо захисту суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів. Розрізняються дві основні форми захисту - юрисдикційну і Неюрисдикційна.
Юрисдикційна форма захисту є діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених або оспорюваних суб'єктивних прав. Суть її виражається в тому, що особа, права і законні інтереси якої порушені неправомірними діями, звертається за захистом до державних або іншим компетентним органам (в суд, арбітражний, третейський суд, вищестоящу інстанцію і т.д.), які уповноважені вжити необхідних заходів для відновлення порушеного права і припинення правопорушення. В рамках юрисдикційної форми захисту, в свою чергу, виділяються загальний і спеціальний порядок захисту порушених прав. За загальним правилом, захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів здійснюються в судовому порядку. Основна маса цивільно-правових спорів розглядається районними, міськими, обласними та іншими судами загальної компетенції. Поряд з ними судову владу здійснюють господарські суди, які вирішують спори, що виникають в процесі підприємницької діяльності.
Спеціальним порядком захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів, слід визнати адміністративний порядок їх захисту. Він застосовується як виняток із загального правила, тобто тільки в прямо зазначених у законі випадках. Засобом захисту цивільних прав, здійснюваної в адміністративному порядку, є скарга, подана до відповідного управлінський орган особою, права і законні інтереси якого постраждали внаслідок правопорушення. У деяких випадках у відповідність до закону застосовується змішаний, тобто адміністративно-судовий порядок захисту порушених цивільних прав. У цьому випадку потерпілий, перш ніж пред'явити позов до суду, повинен звернутися зі скаргою до державного органу управління. У такому порядку вирішуються, наприклад, окремі спори патентного характеру, деякі справи, що виникають з правовідносин у сфері управління, і ін.
Неюрисдикційна форма захисту охоплює собою дії громадян і організацій із захисту громадянських прав і охоронюваних законом інтересів, які здійснюються ними самостійно, без звернення за допомогою до держави або іншим компетентним органам. У цивільному кодексі зазначені дії об'єднані в поняття самозахист цивільних прав і розглядаються в якості одного із способів захисту цивільних прав. З даної їх кваліфікацією в науковому плані погодитися неможливо, тому що тут змішані близькі, але аж ніяк не збігаються поняття - спосіб і форма захисту цивільних прав. Самозахист цивільних прав з позицій теорій - це форма їх захисту, що допускається тоді, коли потерпілий має в своєму розпорядженні можливостями правомірного впливу на порушника, не вдаючись до допомоги судових та інших судових органів. В рамках цієї форми захисту володар порушеного і оспорюваного права може використовувати різні способи самозахисту, які повинні бути відповідні порушення і не виходити за межі дій, необхідних для його припинення.
Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.
Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів забезпечується застосуванням передбачених законом способів захисту. Під способами захисту суб'єктивних цивільних прав розуміються закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника.
Згідно статті 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», за захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права і суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції. При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні передбачених договором умов використання творів і (або) об'єктів суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав, з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право :
а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, в тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, які порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсації;
Вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі припинення митної процедури, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України або з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відео, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;
е) брати участь в інспекції виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарської операції, пов'язаної з виготовленням примірників творів, фонограми і відео, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
є) вимагати, в тому числі в судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень;
ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, надання інформації, про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об'єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх поширення;
з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом авторського права і суміжних прав.
  Суд має право постановити рішення чи ухвалу про: відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування; відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав; стягнення з порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення; виплату компенсації, заборона опублікування творів, їх виконань чи постановки, випуску примірників фонограми, відео, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відео або програми мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення , публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав; вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об'єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів, та про канали розповсюдження.
При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової та моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і (або) суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.
При визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків або стягнення доходу, суд зобов'язаний визначити розмір компенсації, враховуючи обсяг порушення та (або) наміри відповідача.
Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу.  
Суд може постановити рішення про виключення або конфіскацію всіх контрафактних примірників творів, фонограм, відео або програми мовлення, щодо якої встановлено, що вони були виготовлені або розповсюджені з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту. Це стосується також усіх кліше, матриці, форми, оригіналів, магнітної стрічки, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники творів, фонограми, відео, програми мовлення, а також матеріалів, і обладнання, яке використовується для їх відтворення і для виготовлення засобів обходу технічних засобів захисту.
За рішенням суду, вилучені контрафактні примірники творів (у тому числі комп'ютерна програма і база даних), фонограми, відеограми, програми мовлення, на вимогу особи, яка є суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав і права якої порушені, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню, а матеріали і обладнання, яке використовувалося для відтворення контрафактних примірників, підлягають відчуженню із перерахуванням виручених коштів до Державного бюджету України.
Звернемося до аналізу конкретних цивільно-правових способів захисту авторських і суміжних прав.
а) Визнання авторських і суміжних прав. Необхідність у цьому способі захисту виникає тоді, коли наявність у особи авторського або суміжного права піддається сумніву, авторське або суміжне право оспорюється, заперечується або є реальна загроза таких дій. Найчастіше невизначеність авторського або суміжного права призводить до неможливості його використання або, принаймні, ускладнює таке використання.
б) відновлення становища, яке існувало до порушення права. Даний спосіб захисту застосовується у тих випадках, коли порушене авторське або суміжне право внаслідок правопорушення не припиняє свого існування і може бути реально відновлена шляхом усунення наслідків правопорушення.
в) Припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення. Як і визнання права, даний спосіб захисту може застосовуватися в поєднанні з іншими способами захисту, наприклад стягненням збитків, або мати самостійне значення.
г) Примус до виконання обов'язку в натурі. Примус до виконання обов'язку в натурі, нерідко іменоване ще реальним виконанням, як самостійний спосіб захисту цивільних прав характеризується тим, що порушник на вимогу потерпілого повинен реально виконати ті дії, які він зобов'язаний вчинити в силу зобов'язання, що зв'язує боку.
д) Відшкодування збитків, стягнення незаконно отриманого доходу і виплата компенсації. В даному випадку майновий інтерес потерпілого задовольняється за рахунок грошової компенсації понесених ним майнових втрат.
Спеціальною формою захисту авторських прав і охоронюваних законом інтересів слід визнати адміністративний порядок захисту. Він застосовується як виняток із загального правила судового захисту цивільних прав у випадках, прямо передбачених законом. Як адміністративно-правового способу захисту порушених авторських прав правовласник вправі звернутися до вищестоящого органу, а також до вищій посадовій особі організації, яка допустила це порушення. Засобом захисту в даному випадку буде виступати не позов, а саме скарга.
Статтею ст.51-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена адміністративна відповідальність за порушення авторських прав. Авторські права можуть захищатися також шляхом застосування кримінально-правового способу захисту. Зазначений спосіб повністю обмежується залученням особи, яка вчинила злочин, до кримінальної відповідальності і не може бути реалізований в інших формах. Слід враховувати, що кримінальне законодавство тривалий час не грало скільки-небудь важливу роль в боротьбі з порушенням авторських та суміжних прав.
Згідно зі статтею 176 Кримінального кодексу України (Порушення авторських і суміжних прав), незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва комп'ютерної програми і бази даної, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань фонограми, відеограми та програми мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасеті, дискеті, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправній роботою строком до двох років, або позбавленням волі, на той же термін, з конфіскацією але знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерної програми, бази даної, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення. Кваліфікуючими ознаками даного складу злочину є ті ж дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
Згідно ст. 177 Кримінального Кодексу України незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографія інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправній роботою строком до двох років, або позбавленням волі, на той же термін, з конфіскацією або знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Інші публікації


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | 2010- | Копіювання матеріалу сурово заборонено