Публікації

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ. НОВИЙ ЗАКОН ПРО ТОВ


ЗМІНИ ДО СТАТУТУ. НОВИЙ ЗАКОН ПРО ТОВ

У червні 2018года вступив в законну силу Закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю» (раніше був Закон «Про господарські товариства»).

Закон передбачає необхідність внесення змін до статутів усіх підприємств, які створені до червня 2018года, а саме приведення Статутів у відповідність з новим Законом. Законодавець надав 1 рік (до 17.06.2019) всім підприємствам на те, щоб привести свої статути у відповідність з Законом. У разі, якщо статут не буде приведений у відповідність до Закону, він буде дійсний тільки в тій частині, яка відповідає Закону, а в іншій частині статут буде діяти відповідно до Закону, про яку його учасники можуть навіть і не здогадуватися. Дана ситуація може призвести до суттєвої плутанини і як зазвичай, в самий невідповідний момент. Для уникнення ситуацій, коли Статут не відповідає Закону, необхідно завчасно оформити Статути, згідно нового закону.

З метою передбачити питання, а що все-таки має бути змінено в статуті, нижче порівняльні тези і нововведення законодавства.

1. Обов'язкові відомості, які повинні бути відображені в статуті: 1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; 2) органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень; 3) порядок входу до товариства та виходу з нього. Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать Закону. До 19.06.2018 в Статуті повинні були міститися і інші відомості: предмет і цілі його діяльності; склад засновників та учасників; розміри і порядок формування статутного капіталу та інше. Але, не всі банківські установи, ще звикли бачити статут в спрощеному варіанті, тому багато хто залишає відомості, передбачені старим законодавством, так як це не суперечить новому Закону.

2. Якщо в товаристві один учасник, то прийняття рішень оформляється рішенням єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю, а не протоколом, як раніше. Підпис учасника засвідчується нотаріально.

3. Передбачений строк повідомлення інших учасників про проведення загальних зборів. Відповідно до Закону цей термін не менше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, але в Статуті можна передбачити і менший термін. Тобто, якщо зараз Статутом не передбачено терміну повідомлення про проведення загальних зборів, то після 17.06.19 без повідомлення інших учасників, наприклад за 20 днів до зборів, вже буде не легітимно. Повідомлення про проведення зборів повинні надсилатися поштовим відправленням з описом вкладення, але в Статуті можна передбачити і інший спосіб повідомлення учасників.

4. У новому статуті повинні бути відображені питання, які приймаються рішенням загальних зборів одноголосно, згідно Закону. А також, рішення яких приймаються ¾ голосів загальних зборів. При цьому в статуті можна відступити від обов'язковості прийняття рішення ¾ голосів, можна такі рішення приймати простою більшістю.

5. Учасник товариства може брати участь у загальних зборах, шляхом подання письмової заяви (заочне голосування).

6. Статутний капітал. Внески в статутний капітал повинні бути внесені не пізніше 6-ти місяців з дня державної реєстрації товариства. Передбачена можливість збільшення розміру статутного капіталу без додаткових вкладів його учасників, а за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. При цьому склад учасників товариства і співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються. Збільшення статутного капіталу, за рахунок додаткових внесків відбувається шляхом вчинення двох дій 1) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, за рахунок додаткових внесків. Термін внесення додаткових внесків не більше року; 2) Протягом одного місяця після закінчення терміну про внесення додаткових вкладів приймається рішення про затвердження результатів внесення статутного капіталу, яке подається реєстратору. Раніше, при зменшенні статутного капіталу, рішення загальних зборів учасників товариства про таке зменшення повинно було спрямовуватися всім кредиторам не пізніше 3-денного терміну з дня його прийняття. За новим законом не всім кредиторам, а тим, чиї вимоги не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. І не в 3-денний, а в 10-денний термін. Саме рішення не надсилається, а тільки письмово повідомляється про нього. Кредитори в свою чергу протягом 30 днів, повинні відреагувати на повідомлення про зменшення статутного капіталу та вжити заходів, визначені законом.

7. Нововведенням є можливість складання учасниками товариства корпоративного договору - це договір, за яким учасники суспільства зобов'язуються здійснювати свої права і повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Також, корпоративний договір може передбачати умови, на яких учасник має право або зобовязаний купити або продати частку в статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право чи обов'язок виникає. Корпоративний договір є безоплатним, забороняється встановлювати в договорі зобов'язання забезпечити голосування за вказівками органів управління товариства. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або самим договором.

8. Наглядова рада ( «Наглядовою рада»): Поняття «Наглядовою рада» до сих пір стосувалося тільки АТ. Тепер, наглядова рада не є обов'язковим органом товариства, але в разі її утворення вона контролює і регулює діяльність виконавчого органу товариства, в межах визначеної статутом компетенції. Проте, ревізійна комісія, яка раніше здійснювала контроль за діяльністю керівника товариства, вже не передбачена. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Якщо відносини з таким членом будуть трудовими, то, звичайно, він повинен буде отримувати зарплату. А ось цивільно-правовий договір може бути як оплатним, так і безоплатним.

9. Виплати дивідендів. Як і раніше дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку товариства, пропорційно розміру часток учасників. Але, тепер дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом. Виплата дивідендів здійснюється в термін, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший термін не встановлено статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників. При цьому будуть виплачуватися дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одноголосним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства.

10. Частку в ТОВ або ТДВ можна вилучити або передати в заставу, але статутом товариства може бути передбачено, що вилучення частки (частини частки) і надання її в заставу допускається тільки за згодою інших учасників.

11. Статут може встановлювати порядок надання згоди та обмеження виконавчого органу (директора, дирекції) на укладення істотної (значною) угоди (предмет угоди більше 50% вартості чистих активів товариства, стан на кінець попереднього кварталу) і угоди, в якій є зацікавленість.

12. Відповідальність директора. Якщо чисті активи ТОВ в порівнянні з минулим роком знизилися більш ніж на 50%, директор зобов'язаний скликати загальні збори учасників. Воно повинно відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. Якщо директор не скликав збори і сталося банкрутство ТОВ протягом трьох років з дня зниження вартості чистих активів, такий директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями компанії. Субсидіарна відповідальність має на увазі, що кредитори спочатку повинні звернутися до основного боржника (ТОВ), і тільки після відмови вони мають право вимагати заборгованість у директора.

13. Директор несе відповідальність перед товариством за збитки, завдані компанії діями або бездіяльністю директора. Якщо директор і учасник товариства (засновник) одна особа (або афілійовані особи), то ніякої відповідальності не настає. Те ж саме стосується членів наглядової ради у разі його створення. Директор, який порушив порядок укладення значних угод, несе відповідальність за збитки, завдані підприємству. Директор без згоди загальних зборів учасників не має право працювати як фізична особа-підприємець в тій же сфері господарської діяльності, що і компанія, де він - директор. Також, директор без згоди зборів не може бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншої компанії, яка займається тим же видом господарської діяльності, що і підприємство, в якому він директор. При обранні на посаду посадова особа зобов'язана надати ТОВ перелік афілійованих осіб. До останніх відносяться підконтрольні юридичні особи, а також члени сім'ї та близькі родичі.

14. Перехід частки у статутному капіталі. Після 17 червня 2018 року частка померлого учасника переходить до його спадкоємця без згоди інших учасників. Однак, якщо спадкоємець протягом півтора років не подав в ТОВ заяву про вступ, товариство може виключити такого спадкоємця зі складу учасників ТОВ. Це в тому випадку, якщо частка такого учасника не перевищує 50%. Якщо 50% і більше, товариство може прийняти рішення про ліквідацію. При вступі і виході з товариства складається заява про вступ, заява про вихід, акт прийому передачі частини в статутному капіталі. Підписи на зазначених документах завіряються нотаріально. Виключити учасника з товариства можна в двох випадках: 1) невнесення внеску в статутний капітал і 2) в разі смерті (припинення) учасника, якщо спадкоємці вчасно не звернулися із заявою про вступ до товариства.

15. Встановлений спеціальний термін позовної давності для вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів 1 рік.

Цей короткий огляд повинен трохи підготувати всіх зацікавлених осіб до нових реалій законодавства про товариства з обмеженою відповідальністю.

Інші публікації


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | 2010- | Копіювання матеріалу сурово заборонено