Публікації

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ


ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ

Так, у договорі застави визначаються суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, подається опис предмета застави, а також визначаються інші умови, погоджені сторонами договору.Опис предмета застави у договорі застави може бути поданий у загальній формі (вказівка на вид заставленого майна тощо).

Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі,  коли договір підлягає нотаріальному  посвідченню  -  з моменту нотаріального посвідчення  цього  договору.  Якщо  предмет застави відповідно до закону чи  договору  повинен  знаходитись  у заставодержателя, право застави виникає  в  момент  передачі  йому  предмета застави. Якщо таку передачу було здійснено  до  укладення договору, - то з моменту його укладення.    Реєстрація  застави  не  пов'язується  з  моментом виникнення права застави та не впливає на чинність договору застави.

Роз’яснення, щодо передачі у заставу майна, що перебуває у спільній  власності було надано ще 24.12.1999року  Вищим  Арбітражним  Судом  України (зараз - Вищий Господарський  суд  України). Так, майно,  що перебуває у  спільній  власності,  може  бути передано  в  заставу  тільки за згодою всіх співвласників. Оскільки відповідно  до статті  13 Закону  договір  застави повинен укладатися  у  письмовій формі, то згода співвласників майна,  що  є  предметом  застави, також має бути зафіксована у письмовій формі, наприклад, шляхом підписання договору усіма співвласниками або уповноваженими ними особами. Якщо ж один  чи  декілька співвласників цього майна  - підприємства чи організації - такої згоди не дають,  заставодавець не позбавлений права звернутися на підставі частини першої  статті 113  та  статті  115  Цивільного кодексу з вимогою про виділ своєї частки з спільного майна з метою подальшої передачі її у заставу.    Якщо майно,  що  перебуває  у спільній власності,  передано в заставу без згоди усіх співвласників,  то відповідний договір може бути  визнаний господарським судом недійсним за позовом будь-кого із співвласників  майна -  підприємства чи організації, права та охоронювані законом інтереси якої порушено.

Предмет застави може бути замінений лише за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором або законом.

Якщо предмет застави не підлягає обов'язковому страхуванню, він може бути застрахований за згодою сторін на погоджену суму. У разі настання страхового випадку предметом застави стає право вимоги до страховика.

Оцінка предмета застави здійснюється у випадках, встановлених договором або законом.Оцінка предмета застави здійснюється заставодавцем разом із заставодержателем відповідно до звичайних цін, що склалися на момент виникнення права застави, якщо інший порядок оцінки предмета застави не встановлений договором або законом.

Заставодавець має право користуватися предметом застави відповідно до його призначення, у тому числі здобувати з нього плоди та доходи, якщо інше не встановлено договором і якщо це випливає із суті застави. Заставодавець має право відчужувати предмет застави, передавати його в користування іншій особі або іншим чином розпоряджатися ним лише за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором. Заставодавець має право заповідати заставлене майно. Правочин, яким обмежується право заставодавця заповідати заставлене майно, є нікчемним. Заставодержатель має право користуватися переданим йому предметом застави лише у випадках, встановлених договором. За договором на заставодержателя може бути покладений обов'язок здобувати з предмета застави плоди та доходи.

Особа, яка володіє предметом застави, зобов'язана, якщо інше не встановлено договором:1) вживати заходів, необхідних для збереження предмета застави;2) утримувати предмет застави належним чином;3) негайно повідомляти другу сторону договору застави про виникнення загрози знищення або пошкодження предмета застави.

Заставодавець, який володіє предметом застави, у разі втрати, псування, пошкодження або знищення заставленого майна з його вини зобов'язаний замінити або відновити це майно, якщо інше не встановлено договором.

Наступна застава майна, що вже заставлене, допускається, якщо інше не встановлено попереднім договором застави або законом.  Наступна застава майна не припиняє право застави попереднього заставодержателя.  Перший заставодержатель має переважне право перед наступними заставодержателями на задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна. Вимоги наступних заставодержателів задовольняються в порядку черговості виникнення права застави, крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті. Якщо предметом застави є рухоме майно, заставодержатель зареєстрованої застави має переважне право на задоволення вимог із заставленого майна перед заставодержателями незареєстрованих застав та застав, які зареєстровані пізніше.

Якщо предметом застави є рухоме майно, заставодержатель зареєстрованої застави має переважне право на задоволення вимог із заставленого  майна  перед   заставодержателями   незареєстрованих застав та  заставодержателями  застав,  які зареєстровані пізніше. Переважне право  заставодержателів  одного  і  того  ж  майна, що зареєстровані   в  один  і  той  же  день,  визначається  моментом реєстрації   застави.  Переважне  право  у  задоволенні  вимог  із заставленого  рухомого  майна  визначається  на  підставі  моменту реєстрації  застави  та  моменту  реєстрації  змін  щодо  предмета застави  в частині цих змін.

За рахунок заставленого  майна  заставодержатель  має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається  на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих  простроченням виконання   (а  у  випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не  передбачено  договором застави.

У випадках, коли після укладення договору застави законодавством  встановлено правила, які погіршують становище заставодавця та (або) заставодержателя, умови договору зберігають силу на весь строк його дії.

У разі прийняття законодавчих актів, які припиняють заставне право або  право заставодавця  на заставлене майно, збитки, завдані заставодержателю  в  результаті прийняття цих  актів, відшкодовуються  йому в  повному обсязі .

 

 

 

 
 

Другие публикации


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | Всі права захищені | Копіювання матеріалу строго заборонено
Закрити