Публікації

ЗАСТАВА МАЙНОВИХ ПРАВ


ЗАСТАВА  МАЙНОВИХ ПРАВ

Застава майнових прав має свою специфіку через широке поняття майнових прав, тому існує індивідуальний підхід при заставі кожного виду майнових прав. Відповідно до ст. 190 ЦК України майном як особливим об’єктом вважаються річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.   

Стаття 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» дає визначення поняття «майнові права», які можуть оцінюватися як будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

Питання вказаного виду застави регулюються розділом V Закону України "Про заставу". Аналізуючи норми вказаного законодавчого акта, варто зазначити, що майнові права, які можуть стати предметом застави, мають ґрунтуватися на договорі, який встановлює право вимоги майбутнього заставодавця до третьої особи (наприклад договори поставки, купівлі-продажу, оренди тощо), відповідно до якого заставодавець є кредитором щодо третьої особи (наприклад постачальником, продавцем, орендодавцем). Заставодавець може виступати кредитором і щодо заставодержателя, наприклад за договором банківського вкладу. Враховуючи зазначене, вимоги Закону України "Про заставу" регулюють питання застави тих майнових прав, які ґрунтуються на підставі договору, в зв'язку з чим не можуть регулювати відносини застави деяких інших майнових прав, зокрема таких, як майнові права інтелектуальної власності, які ґрунтуються на вимогах ст. 424 Цивільного кодексу України.

У договорі застави прав повинна бути  вказана  особа, яка  є боржником  по відношенню до заставодавця. Заставодавець зобов'язаний повідомити свого боржника про здійснену заставу прав.

Строкове право вимоги,  яке належить заставодавцю-кредитору може бути предметом застави тільки до закінчення строку його дії.

У договорі застави прав, які не мають грошової оцінки, вартість предмета застави визначається угодою сторін. При цьому для здійснення такої оцінки може бути залучений суб'єкт оціночної діяльності. Якщо в заставу пропонуються майнові права за договором про банківський вклад, то вартість застави складатиме розмір вкладу та/або процентів за ним, які має отримати заставодавець. Крім того, в заставу може бути оформлено частину майнових прав, що випливають з договору банківського вкладу, обтяження на яку (частину) реєструються в установленому законом порядку. При цьому, заставодавець матиме право вільно розпорядитися лише тією частиною вкладу, яка є необтяженою заставою.

При заставі  прав, якщо  інше  не передбачено   договором, заставодавець зобов'язаний: вчиняти дії, необхідні для забезпечення  дійсності заставленого права;  не здійснювати уступки заставленого права;  не виконувати  дій,   що  тягнуть за  собою припинення заставленого права чи зменшення його вартості; вживати заходів, необхідних для захисту заставленого права від посягань з боку третіх осіб; надавати заставодержателю відомості про зміни, що  сталися в заставленому праві, про його порушення з боку третіх осіб  та  про домагання третіх осіб на це право.

При заставі прав, якщо інше не передбачено  договором, заставодержатель має право: незалежно від  настання терміну виконання забезпеченого заставою зобов'язання вимагати в судовому порядку переводу на себе заставленого  права,  якщо заставодавець порушив  свої  обов'язки;  вступати у справу як третя особа в судовому  спорі,  в якому розглядається позов про заставлене право; в разі порушення заставодавцем обов'язків, самостійно вживати всіх заходів, необхідних для захисту заставленого права проти  порушень  з  боку третіх осіб.

Якщо боржник заставодавця до виконання заставодавцем зобов'язання, забезпеченого заставою, виконає своє зобов'язання, все, одержане при цьому заставодавцем, стає предметом застави, про що заставодавець зобов'язаний негайно повідомити заставодержателя.

При одержанні від свого боржника в рахунок виконання зобов'язання грошових сум заставодавець зобов'язаний за вимогою заставодержателя перерахувати відповідні суми в рахунок виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, якщо інше не встановлено договором застави.

Одним із предметів  договорів застави можуть бути майнові права інтелектуальної власності. Можливість застави майнових прав інтелектуальної власності передбачена ч. 3 ст. 424 Цивільного кодексу України, а також Законом України «Про заставу». Проте на відміну від ліцензійного договору та договору про передання майнових прав інтелектуальної власності, який отримав законодавче закріплення у нормах ЦК України, відносини застави прав інтелектуальної власності так і не стали предметом спеціального правового регулювання. 

Предметом договору застави можуть бути майнові права інтелектуальної власності, а не обʼєкти інтелектуальної власності. Сам обʼєкт інтелектуальної власності в силу його нематеріальної природи не передається заставоутримувачу, останній лише може отримати матеріальну форму вираження цього обʼєкта у вигляді рукопису, картини, скульптурної композиції, креслень чи іншої документації, а тому доцільніше зазначати не про заставу результатів інтелектуальної, творчої діяльності, а про заставу майнових прав інтелектуальної власності на такий обʼєкт. Слід також ураховувати, що майнові права інтелектуальної власності мають строковий характер. Тому, строк дії договору застави майнових прав інтелектуальної власності повинен бути обмежений строком дії таких прав.

Розглядаючи, вказане питання хотілось  би  акцентувати увагу,  що незважаючи на той факт, що науковці виділяють заставу майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва, як заставу майнових  прав, все ж таки, вказаний  вид застави, регламентується положеннями Закону України «Про іпотеку». За таких умов, до  правовідносин застави майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва  пріоритетне значення мають положення  Закону України «Про іпотеку».

Другие публикации


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | Всі права захищені | Копіювання матеріалу строго заборонено
Закрити