Публікації

РОЗУМІННЯ ПРАВА З ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА СИМВОЛІЧНОЇ ТОЧОК ЗОРУ


У гносеологічному і методологічному відношенні він прямував початків позитивної філософії, але при цьому проявив велику самостійність і оригінальність у висвітленні правових явищ самої природи права.
Право, будучи феноменом соціальної дійсності, і як писав Л.І. Петражицький, може бути розкладено на два елементи: 1) певний (імперативно-атрибутного) психічне переживання (тобто «юридична емоція»); 2) непсіхіческіе знаки юридичного характеру, за допомогою яких ця психіка об'єктивується і символізується (юридичні символи) .1
Звідси випливає, що право і всі юридичні явища можуть розглядатися з двох основних точок зору: з точки зору суто психологічної, або внутрішньої, чим займається юридична психологія, і з точки зору символічної, або зовнішньої.
Юридична психологія - прикладна галузь психології, яка досліджує прояв і використання загальних психічних механізмів і використання цих механізмів та їх закономірностей у сфері відносин, регульованих правом. Інтенсивний розвиток юридичної психології почалося в кінці 19 в. у зв'язку з розвитком експериментальної психології.
Розглянемо право з психологічної точки зору на основі вчення Л.І. Петражицького. Він вважав, що науки про право і державу повинні базуватися на аналізі психічних явищ. Однак, соціальну обумовленість права Петражицький Л.І. підмінив психологічної обумовленістю. Він стверджував, що реально існують тільки психічні процеси, а соціально-історичні освіти - їх зовнішні проекції.
Психологічна школа права струменіла з повної сумісності права та психології. Петражицький Л.І. вважав, що державно-правові науки повинні спиратися тільки на аналіз права, моралі, естетики і навіть переходу від правової системи рабства до права «вільної праці» та конкуренції - все це наслідок і продукти «прогресу народної психіки». 2
Але, все-таки, як прикордонна між психологією та правознавством наука юридична психологія залишається психологічної, а не правознавчої дисципліною - вона використовує методи і методологічні принципи загальної та соціальної психології. Структура ж юридичної психології, коло нею досліджуваних проблем визначається логікою правового регулювання. Практичні рекомендації юридичній психології суворо співвідносяться з нормами матеріального і процесуального права.3
У Радянському Союзі теорія держави і права Петражицького трактувалася як буржуазна, а значить реакційна. Спроби її серйозного, неупередженого аналізу були зроблені юристами лише в другій половині 80-х років. Сьогодні теорія Петражицького Л.І. сприймається, як передумова таких новітніх течій, як правовий реалізм, а також відповідне відгалуження біхевіоризму і феноменології.
Так само, Петражицького Л.І. цікавила проблема недосконалості «юридичної мови» - його невизначеність, неясність, двозначність. В даному випадку ми маємо справу з юридичної семіотикою, що представляє собою комплекс філософських і наукових теорій, предметом яких є властивості юридичних знакових систем.
Як видно з цього визначення, юридична семіотика вивчає юридичні знаки (символи), які в свою чергу являють собою застиглі у зовнішній речовій формі «юридичні емоції». З точки зору семіотики, однією з ознак держави є специфічний символізм, тобто державна атрибутика (герб, прапор, погони та ін.) Тому не випадково будь значна зміна в конституційному устрої держави, як це видно з сучасної історії України, часто супроводжується змінами в державній символіці.
Говорячи, про юридичну семіотиці, не можна обійти увагою питання про її ставлення до юридичної герменевтики. Якщо семіотика досліджує символи, то герменевтика намагається розкрити зміст символів. У цьому виявляється нерозривність зв'язку між семіотикою і герменевтикою.
Взаємозв'язок між герменевтикою і семіотикою можна також простежити на прикладі зв'язку між мовленням, мовою і мисленням. Фундаментом мови є мова, а мова, в свою чергу, тісно пов'язана з відчуванням і розумінням. З іншого боку, мова являє собою форму мислення, оскільки мислення формулюється за допомогою системи знаків. З цього випливає, що розуміння і мову взаємообумовлюють один одного. Отже, що герменевтика і семіотика також взаімообуславлівают один друга.4
Юридична герменевтика - це міст між юридичною семіотикою і юридичної психологією, оскільки розуміння опосередковує емоцію (психічне переживання) і знак (символ). Таким чином, дослідження взаємозв'язку між юридичною семіотикою і юридичної герменевтикою дозволяє нам дати визначення основної категорії юридичної герменевтиці - праворозуміння.
З точки зору семіотики, на Україні начебто все йде нормально. Є демократична Конституція, є всі атрибути державності, функціонує прокуратура і судова система. Однак якщо перейти зі світу символів у світ реальності, то виявляється значна розбіжність. Якщо говорити про загальний стан, права то можна відзначити, що право і мову придбали самодостатнє значення і все більш незрозумілими більшості населення. Що стосується юристів, то вони перетворилися в коло осіб, посередників між правом і простими людьми.
У цьому плані юридична психологія та юридична семіотика, незважаючи на багато існуючих в ній проблеми, може таки стати корисним інструментом в осягненні юридичних реалій, і тому розвитку цього напряму (заклав свої основи ще в конце19в.) В науці права просто необхідно.

       Література.
1. Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу. - Х.: Факт, 2001.
2. Еникеев М.І. Загальна і юридична психологія. Частина 2 «Юридична психологія». Підручник. - М.: Юрид. Літ., 1996.
3. Ісаєв І.А., Золотухіна Н.М. Історія політичних і правових вчень Росії 11-20 століть. - М.: Юртіст', 1995.
4. Історія політичних і правових вчень. Хрестоматія для юридичних вузів і факультетів. / Под ред. Г.Г. Демиденко. - Х.: Факт, 1999.
5. Історія політичних і правових вчень. Підручник для вузів. / Под ред. В.С Нерсесянца. - М.: Видавнича група Норма-Инфра, 1998.
6. Мережко А. Юридична семіотика і юридична герменевтика. / / Юридична практика. - № 8. - 2002.
7. Чуфаровский Ю.В. Юридична психологія. - М.: Новий юрист, 1998

Інші публікації


Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | 2010- | Копіювання матеріалу сурово заборонено