Адвокат Київ. Послуги адвоката в Києві

Адвокат - це визнаний державою професіонал в області права, який сприяє захисту прав і свобод, представляє законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавши їм юридичну допомогу. Вимоги до адвоката в Києві та в інших регіонах країни і його діяльності регламентуються Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру», Правилами адвокатської діяльності та іншими правовими актами України.

Одними з основних принципів діяльності адвоката є: незалежність, компетентність і професіоналізм, переваги інтересів клієнта, сумлінність, конфіденційність, чесність і порядність.

Послуги адвоката в Києві безпосередньо пов'язані з роботою над текстами юридичних документів: законів, кодексів, підзаконних актів. Незалежно від спеціалізації конкретного адвоката (кримінальне, цивільне, спадкове право або інше), він в тій чи іншій мірі змушений працювати з усією законодавчою базою, яка існує в державі.

Якщо Ви вирішили, відвідати даний сайт, тоді можливо, ви маєте деякі труднощі, вирішення яких під силу лише досвідченому і кваліфікованому спеціалісту. Якщо Ви сюди потрапили, то, напевно, шукайте допомогу фахівця в галузі права. І, тут вкрай важливо не помилитися, вибрати саме ту людину, якій зможеш довірити вирішення своїх проблем, який зможе надати реальну
допомога.

Якщо Вам необхідний адвокат в Києві, якщо для Вас важливі такі якості, як чесність і порядність, ми будемо раді надати Вам свою допомогу. Детальну інформацію про наші послуги і можливості Ви можете дізнатися у відповідному розділі.

АДВОКАТ


Формування та затвердження правової, демократичної держави вимагає надійного механізму забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Невід'ємним складовим елементом механізму забезпечення прав людини в галузі кримінального судочинства є інститут захисту, який при кримінальному переслідуванні представлений діяльністю Адвоката.

Так, для забезпечення права на захист в Україні діє адвокатура. Конституційні принципи забезпечення обвинуваченому, підозрюваному права на захист і презумпція невинуватості є важливою гарантією об'єктивного розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Право на адвокатський захист законних інтересів в кримінальному процесі забезпечується також потерпілому, цивільному позивачеві і цивільному відповідачеві. Ефективним способом забезпечення цього права є участь Адвоката у кримінальному провадженні, як представника цих суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності. Однак, в даному випадку адвокат, який представляє інтереси потерпілого і цивільного позивача, здійснює функцію обвинувачення, так як об'єктивно він зацікавлений в тому, щоб скоєний проти них злочин було розкрито, а особа, яка його вчинила, було залучено до кримінальної відповідальності.

Адвокатом в Києві і не тільки є особа, яка в установленому законом порядку уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів обвинуваченого,  підозрюваного, засудженого, виправданого і надавати їм необхідну юридичну допомогу при досудовому розслідуванні кримінального провадження.

Як захисники допускаються тільки особи, які мають свідоцтво про право на заняття Адвокатської діяльністю в Україні.

Як вже було зазначено, для забезпечення права на захист в Україні діє адвокатура (частина 2 статті 59 Конституції України). Діяльність адвокатури регламентовано, крім Конституції України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатської діяльності».

Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за фахом юриста або помічника адвоката не менше двох років, здав кваліфікаційні іспити, пройшов стажування, одержав свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльністю, прийняв присягу адвоката України, а також відомості, про котрого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України.

Повноваження захисника (адвоката в Києві) на участь у кримінальному провадженні підтверджуються:

1) свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю;

2) ордером, договором з адвокатом або дорученням органу уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги;

Адвокат допускається до участі у кримінальне провадження на будь-якій стадії процесу.

Про допуск Адвоката до участі у кримінальному провадженні слідчий виносить постанову, а суд - ухвалу.

Стаття 52 Кримінального процесуального кодексу України регламентує обов'язкову участь Адвоката по найбільш складним категоріям кримінальних  проваджень. Так, при проведенні досудового слідства і при розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції обов'язкова участь адвоката: 1) у справах відносно осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18-ти років; 2) у справах про злочини осіб, які внаслідок своїх фізичних або психічних недоліків (німі, глухі, сліпі і інше) не можуть самі реалізувати своє право на захист; 3) у справах відносно осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство; 4) якщо санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне позбавлення волі; 5) при провадженні у справі в застосуванні примусових заходів виховного характеру.

Ухвалення відмови слідчим, прокурором, судом від захисника (адвоката) з боку обвинуваченого, підозрюваного, який не досяг 18-ти річного віку неприпустимо. Так як ця категорія осіб не в змозі усвідомити необхідність і складність здійснення захисту, оскільки відсутність життєвого досвіду в поєднанні з наявністю специфічних вікових особливостей, як правило, не дає можливості цієї категорії підзахисних правильно орієнтуватися при реалізації функції захисту.

ПОСЛУГИ АДВОКАТА КИЇВ ЦІНА ЕФЕКТИВНІСТЬ


Ефективність і дієвість самостійного захисту не можна визнати повноцінною і в осіб з фізичними або психічними вадами.

При розгляді справ про застосування примусових заходів медичного характеру відмова від послуг адвоката не може бути прийнята. Виходячи з аналізу кримінального процесуального кодексу України, важливо відзначити, що застосування примусових заходів медичного характеру стосується лише до осіб, які вчинили суспільно-небезпечні діяння в стані неосудності, або захворіли після вчинення злочину на душевну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними.

У суді апеляційної інстанції участь захисника є обов'язковою, якщо в апеляції ставиться питання про погіршення становища засудженого чи виправданого.

Передбачаючи перелік обов'язкової участі адвоката на досудовому слідстві і  на стадії судового розгляду кримінального провадження, законодавець має на меті максимально повно забезпечити охорону прав і законних інтересів обвинувачених, підозрюваних, які потребують в силу певних обставин в додаткових процесуальних гарантій здійснення свого права на захист та залучення адвоката.

Обов'язкова участь адвоката Київ і не тільки, в передбачених випадках забезпечує також і рівноправність з боку обвинувачення і сторони захисту. Невиконання вимог щодо обов'язкової участі захисника є істотним порушенням вимог кримінального процесуального законодавства та обмежує конституційне право на захист.

Права адвоката, передбачені кримінальним процесуальним України, достатні для гарантованого забезпечення прав обвинуваченого,  підозрюваного на захист. Вони утворюють необхідний парітет, що дозволяє говорити про реалізацію принципу змагальності між слідчим і адвокатом, про дієвість системи стримувань і противаг.

Ефективність діяльності та послуг адвоката на стадії досудового слідства невіддільна від наявності правових механізмів, що гарантують її. Важливе значення в цьому аспекті має захист в законодавчому порядку адвокатської таємниці. Так, без вирішення цього питання нині розширені права адвоката були б дуже уразливими в контексті надання рівних можливостей при забезпеченні принципу змагальності учасників процесу.

Важливою гарантією діяльності Адвоката є дотримання адвокатської таємниці. Кримінальний процесуальний кодекс України, відповідно до Конституції України та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає, що документи, пов'язані з виконанням адвокатом своїх обов'язків, за його участі у кримінальному проваджені, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню слідчим, прокурором або судом без його згоди.

Адвокат є самостійним учасником кримінального процесу, хоча його самостійність має свої межі, це обумовлено специфікою його процесуальних відносин з підзахисним. У своїй діяльності він не завжди залежить від вимог та бажань останнього, не завжди зобов'язаний розділяти і ту позицію, яку займає обвинувачений, підозрюваний. Він вільний у виборі засобів захисту. Головне - щоб ці засоби були законними і в повній мірі відповідали характеру тієї функції, яку повинен здійснювати адвокат, як захисник.

Адвокат зобов'язаний використовувати передбачені в кримінальному процесуальному кодексі України та інших нормативно-правових актах засоби захисту для з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують або виключають кримінальну відповідальність обвинуваченого,  підозрюваного, засудженого і надавати їм необхідну юридичну допомогу.

Адвокат зобов'язаний з'являтися для участі у виробництві процесуальних дій, в яких його участь обов'язкова. У разі неможливості з'явитися в призначений термін, адвокат зобов'язаний заздалегідь повідомити про це та про причини неможливості явки до слідчого, прокурора або суду.

Адвокат не має права розголошувати відомості, які стали відомі йому у зв'язку з виконанням своїх обов'язків.

Адвокат зобов'язаний не перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, шляхом вчинення дій, спрямованих на те, що б схилити свідка чи потерпілого до відмови від показань або до дачі завідомо неправдивих показань, схилити експерта до відмови від дачі висновку чи дачі завідомо неправдивого висновку, іншим чином сфальсифікувати докази по кримінальному провадженню або затягнути розслідування, судовий розгляд справи. Він також повинен дотримуватися встановленого законодавством порядок при розслідуванні та судовому розгляді кримінального провадження.

Після допуску до участі у  кримінальному провадженні, Адвокат має право відмовитися від виконання своїх обов'язків лише у випадках:

 • якщо він мотивує свою відмову недостатніми знаннями чи некомпетентністю;
 • якщо Адвокат брав участь у провадженні в якості слідчого, прокурора, судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача, понятого, представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;
 • якщо він відповідно до кримінального процесуального кодексу України є свідком і, в зв'язку з цим був допитаний або підлягає допиту;
 • він є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого зі складу суду, потерпілого, цивільного позивача;
 • якщо він визнаний недієздатним або обмежено дієздатним;
 • незгоди з обвинуваченим, підозрюваним, щодо вибраного ним способу захисту;
 • умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з адвокатом договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні законних порад адвоката, порушенні вимог Кодексу тощо;

Адвокат не може брати участь у кримінальному провадженні, в якості захисника, також у випадках:

 • якщо він у даній справі надає або раніше надавав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання юридичної допомоги;
 • в разі призупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або права на надання правової допомоги або його анулювання в порядку, встановленому законодавчими актами України.
 • Одна і та ж сама особа не може бути Адвокатом двох і більше підозрюваних, обвинувачених або підозрюваних, якщо інтереси захисту одного з них суперечать інтересам захисту іншого.
 • Не може бути Адвокатом особа, яка, зловживаючи своїми правами, перешкоджає встановленню істини по справі, затягує розслідування чи судовий розгляд кримінального провадження, а також особа, яка порушує порядок у судовому засіданні або не виконує розпоряджень головуючого під час розгляду  кримінального провадження.

Надання Адвокату права збирати і подавати докази на стадії досудового слідства викликало гострі дискусії. При цьому висловлюються діаметрально протилежні точки зору. З одного боку, Адвокат має право проводити повноцінне адвокатське розслідування і, при збиранні доказів, він наділений практично тими ж правами, що і слідчий.  Це положення випливає з принципу диспозитивності - звинувачення і захисту є рівними перед судом. З іншого боку, адвокатське розслідування зводиться лише до отримання Адвокатом характеризуючих матеріалів та інших документів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і організацій. Єдиним суб'єктом, що здійснює збирання доказів, залишається особа, яка провадить досудове слідство.

Таким чином, законодавець, наділяючи Адвоката правом збирати і подавати докази, не конкретизував це право, воно як би повисло в повітрі. Право адвоката на збирання доказів можна порівняти зі своєрідним фантомом – всім відомо про існування цієї дефініції, однак найчастіше це право ігнорується.

У той же час, на етапі реформування кримінального судоустрою в Україні особливе значення має чітка і послідовна реалізація основних прав і свобод громадянина, які встановлені Конституцією України.

Так, сторони обвинувачення і захисту є рівними перед судом. Положення про рівність прав сторін, однак, відноситься тільки до судової частини кримінального процесу. Хоча, згідно з Конституцією України, принцип рівноправності сторін поширюється на всі стадії процесу - і на судову, і на досудову. Однак не можна не відзначити, що кримінальний процесуальний України такої рівноправності не забезпечує. На досудових стадіях кримінального судочинства сторони не рівні в правах.

Після внесення відповідних змін і доповнень до кримінальне процесуальне законодавство роль адвоката в процесі доказування розширена. Але, однозначно стверджувати про наділення його правом збирати докази неможливо. Так як, на досудовому слідстві Адвокат представляє докази шляхом заявлення клопотань. При цьому клопотання є офіційним зверненням, спрямованим до осіб, які уповноважені здійснювати кримінально-процесуальну діяльність по доведенню і приймати рішення у кримінальному провадженні, при здійсненні дій, які входять в їх компетенцію. В такому випадку, Адвокат є учасником збирання доказів, але заявлені ним клопотання прямо не ототожнюються з таким збиранням.

Таким чином, правова допомога та послуги, які може надати Адвокат, набуває особливої актуальності саме на етапі, коли відбувається збирання доказів. Адвокат, максимально реалізуючи, надані йому права, зафіксовані в законодавстві України, може виявити неповноту при встановленні обставин, покладених в основу обвинувачення, які мають значення для виключення винуватості або пом'якшення покарання, попередити можливі порушення або вказати на наявні порушення прав обвинуваченого, усунути недостовірні докази, виявити слабкі і сумнівні сторони обвинувачення, усунути прогалини слідства.
Юридичні послуги Київ | Юридична допомога Київ | Послуги юриста Київ | 2010- | Копіювання матеріалу сурово заборонено